ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence คืออะไร?

ทำไมเราต้องการศูนย์ความเป็นเลิศในองค์กร?

“การจัดการความรู้” Knowledge Management หรือ (KM) จึงเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ ตื่นตัวที่จะนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร การสร้างแหล่งผู้รู้ในองค์กร ถือเป็นรูปแบบการนำความรู้ในตัวคน(Tacit Knowledge) เข้ามากำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร เพื่อให้เรารู้ได้ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามปัญหา หรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ กับผู้เชียวชาญ ด้านนั้นๆได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) จึงเป็นอะไรที่มากกว่ารายชื่อผู้เชียวชาญในแต่ละด้านขององค์กร

ศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence คืออะไร?

ภายในองค์กรศูนย์ความเป็นเลิศอาจหมายถึงกลุ่มคน แผนก หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ ที่เป็นข้อมูลที่ ดึงดูดให้ผู้อื่นกระตือรือร้นสนใจ เช่น วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) การทำวิจัย การสนับสนุนทางความรู้ หรือ การฝึกอบรมในองค์ความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้องค์ความรู้เฉพาะด้านอาจเป็น เทคโนโลยี แนวคิดเชิงธุรกิจ หรือทักษะบางอย่าง หรืออาจเป็นกลุ่มวิชากว้างๆ นอกจากนี้ยังอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ศูนย์ความสามารถ”

จะเห็นได้ว่า Center of Excellence มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ในสาขา หรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย และรักษาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ซึ่งในระยะยาวการผสมผสานการเรียนรู้ และการกำกับดูแล จะผลักดันให้องค์กรเปลี่ยนผ่าน ความหลากหลายขององค์ความรู้ และถูกนำมาใช้ร่วมกัน ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทำไมต้องสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ?

เพราะเมื่อองค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมต่างๆ มักจะทำงานเป็นทีมโดยไม่แบ่งปันความรู้ แม้ว่าจะมีการพัฒนาทักษะต่างๆ ควบคู่กันไป Center of Excellence จะเป็นสิ่งที่ระบุ และรวบรวมทรัพยากรความรู้ภายในทั้งหมดไว้ เพื่อให้สามารถแบ่งปันระหว่างกลุ่มได้ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถจัดการกับองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ต่างๆเหล่านั้นย่อมทำให้สามารถตอบสนอง และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัว พนักงาน องค์กร และลูกค้าขององค์กร        ได้ด้วยเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว

  • ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) คือทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ โดยมีจุดประสงค์หรือภารกิจในการจัดการทำงาน ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเฉพาะด้าน
  • CoE มักถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการขาดดุลความรู้ หรือเกิดช่องว่างทางทักษะภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่เพื่อจัดการ การนำเทคโนโลยีและการบูรณาการกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ ( RPA ) มาใช้เป็นต้น
  • เป้าหมายสำคัญของศูนย์ความเป็นเลิศคือการขจัดความไร้ประสิทธิภาพและช่วยยกระดับขององค์กรให้สูงขึ้น ศูนย์ความเป็นเลิศ คือการรวมตัวของทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรกิจ และฝ่ายเทคโนโลยี โดย CoE อาจถูกจัดตั้งเพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรและความสนใจ
  • ตามหลักการแล้ว สมาชิก CoE มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ที่สนใจข้อมูลของศูนย์ความเป็นเลิศ และให้การสนับสนุนพนักงานในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นกัน