คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

Announcement

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน

Pesronal Management

จัดการข้อมูลพนักงานเพิ่มและแก้ไขได้ข้อมูล

Sync Time

เชื่อมต่อข้อมูลเข้าและออกงานจากภายนอก

Payroll

สร้างรายงานการจ่ายเงินเดือนและสามารถกำหนดล่วงหน้าได้

Report

ส่งออกข้อมูลการขอทำโอทีของพนักงาน

Report

ส่งออกข้อมูลเวลาการเข้าทำงานของพ นักงาน

Report

ส่งออกข้อมูลการขอลาหยุดของพนักงาน

Clock In/Out

ลงเวลาเข้าและออกงานได้ผ่านเว็บไซต์ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

Announcement

ดูข้อมูลข่าวสารที่มีการประชาสัมพันธ์จากHR/Admin

Holiday

กำหนดวันหยุดประจำปี

User Management

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงาน

Time Entries

ตรวจสอบเวลาทำงานของตนเอง

Time Off Requests

สร้างคำขออนุมัติในการลาหยุด

OT Requests

สร้างคำขออนุมัติการทำโอที

Holiday

ดูวันหยุดประจำปี

Salary

คำนวณเงือนเดือนโดยเพิ่ม/หักลดเงินเดือนของพนักงานจากการทำโอทีหรือมาสายได้

Time Attendance

กำหนดกะทำงานของพนักงานและตรวจสอบเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน