การมอบหมายสิทธิ์ในการอนุมัติคำขอให้กับพนักงานคนอื่น

ในการอนุมัติคำขอลาหยุดหรือทำโอทีของพนักงาน สามารถมอบหมายให้พนักงานคนอื่นอนุมัติคำขอแทนได้

1. กดผู้รับมอบสิทธิ์ และเลือกพนักงานที่จะมอบหมายสิทธิ์ในการอนุมัติให้
2. เมื่อกดยืนยัน รายการคำขอที่เลือก จะถูกย้ายไปยังเมนู งานของฉัน (My Task) ของพนักงานที่มอบหมายให้