การขอลาหยุดของพนักงาน EMPLOYEE TIME OFF REQUEST

สามารถดูข้อมูลคำขอลาหยุดของพนักงานที่มีการอนุมัติ หรือปฏิเสธแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ excel ได้

1. สามารถเลือกวันที่ทั้งหมด เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งหมดได้
2. หากต้องการเลือกเป็นระยะเวลา ให้ยกเลิกการเลือกวันที่ทั้งหมดออกก่อน