รายงาน REPORT

ในหน้านี้จะมีรายงานในหัวข้อต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบ Excel, PDF, CSV ได้

  • รายงานการจ้างพนักงาน
  • รายงานการเลิกจ้างพนักงาน
  • รายงานข้อมูลพนักงานตามอายุและเพศ
  • รายงานเงินเดือน
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
  • รายงานการใช้วันลา
  • รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)