ตั้งค่าภาษาเริ่มต้น DEFAULT LANGUAGE

1. ตั้งภาษาเริ่มต้นในการใช้งานระบบได้ที่เมนู การตั้งค่า > ภาษาเริ่มต้น(Default Language)