ส่งออกข้อมูลเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน EXPORT STAFF TIME ATTENDANCE

ข้อมูลเวลาในการเข้าและออกงานของพนักงานสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

1. ส่งออกข้อมูลในแท็บการแสดงมุมมองเป็นวัน

1.1 กดที่ “ส่งออก Excel”

* หากไม่ได้เลือกพนักงานด้วยการกด check box ระบบจะทำการส่งออกรายชื่อพนักงานทุกคน

1.2 เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

1.3 กด “ส่งออก”

2. ส่งออกข้อมูลในแท็บการแสดงมุมมองเป็นเดือน

1.1 เลือกพนักงานที่ต้องการส่งออกข้อมูล โดยเลือกได้ทีละ 1 คน เท่านั้น

1.2 กดที่ “ส่งออก Excel”

1.2 เลือกเดือนและปีที่ต้องการส่งออก

1.3 กด “ส่งออก”