สร้างเทมเพลตใหม่ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเวลาจากแหล่งอื่น

ระบบ Optimistic สามารถนำเข้าข้อมูลเวลาทำงานจากแหล่งอื่นๆได้ โดยต้องเป็นไฟล์ประเภท Text Document เท่านั้น

1. ไปที่เมนู เวลาเข้างาน(Time Attendance) > เชื่อมต่อข้อมูลเวลา(Sync Time Data)
2. เลือก สร้างเทมเพลตใหม่(Create New Template)
3. เลือกตัวคั่น โดยมีให้เลือก ได้แก่
  • โคลอน
  • เครื่องหมายจุลภาค
  • เครื่องหมายเท่ากับ
  • อัฒภาค
  • ช่องว่าง
  • แท็บ
4. เมื่อเลือกตัวคั่นแล้ว กด โหลด และทำการอัพโหลดไฟล์ตัวอย่างข้อมูล (Text Document เท่านั้น)
5. กำหนดข้อมูลในแต่ละฟิลด์ และกำหนดรูปแบบข้อมูลเวลา เมื่อกำหนดครบแล้วกด บันทึกการตั้งค่า
6. ตั้งชื่อเทมเพลต และกดบันทึก

*เมื่อสร้างเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว หากต้องการนำเข้าข้อมูล สามารถทำตามขั้นตอนของ

การนำเข้าข้อมูลเวลาผ่าน Jarviz ตามข้อ 3-8