การกำหนดกะทำงาน SHIFT ASSIGNMENT

เป็นการกำหนดกะทำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานในส่วนของการลงเวลาเข้าและออกงาน

1. กำหนดกะทำงานให้พนักงานแต่ละคนที่แท็บ การกำหนดกะ(Shift Assignment)
2. สามารถเลือก การจัดการ Shift Group เพื่อเพิ่มรายชื่อพนักงาน(หลายคน) ในกะทำงานนั้นๆได้