เชื่อมต่อข้อมูลเวลาจาก Jarviz

ระบบ Optimistic สามารถนำเข้าข้อมูลเวลาทำงานจาก Jarviz Application ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

*มีข้อกำหนดคือ Company code และ รหัสพนักงาน ต้องตรงกับที่ตั้งไว้ในระบบ Jarviz

1. ไปที่เมนู เวลาเข้างาน(Time Attendance) > เชื่อมต่อข้อมูลเวลา(Sync Time Data)
2. กดที่ช่อง Dropdown เลือก Sync jarviz
3. กด ดึงข้อมูล(Retrieve Data)
4. เลือกช่วงวันของข้อมูลที่ต้องการนำเข้า

หากต้องการนำเข้าข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ต้องการ สามารถยกเลิกการเลือกพนักงานทั้งหมด และจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มพนักงานที่ต้องการได้

5. กด เรียกข้อมูล(Sync) และรอสักครู่ ระบบจะแสดงข้อมูลที่จะนำเข้า

*ข้อมูลที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะแสดงรายการอยู่ด้านล่าง (ถ้ามี)

6. กด เพิ่มการลงเวลาของพนักงาน หากต้องการนำเวลาเข้าสู่ระบบ Optimistic
(กด ยกเลิก หากไม่ต้องการนำเวลาเข้าสู่ระบบ)

เมื่อนำเข้าเวลาทำงานแล้ว สามารถตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานได้ที่ เมนู เวลาเข้างาน(Time Attendance) > เวลาเข้างานของพนักงาน(Staff Time Attendance)