ตั้งค่าเวลาที่ยอมรับได้สำหรับเวลาเข้าและออกงาน TIME ENTRIES SETTING

กำหนดเวลาที่ยอมรับได้ในการลงเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน

  • เวลาที่ยอมรับได้สำหรับเวลาเข้า​ : กำหนดว่าพนักสามารถลงเวลาเข้างานได้ก่อนและหลังเวลาเข้างานของตนเองกี่ชั่วโมง/นาที
  • เวลาที่ยอมรับได้สำหรับเวลาออก : กำหนดว่าพนักสามารถลงเวลาออกงานได้ก่อนและหลังเวลาเข้างานของตนเองกี่ชั่วโมง/นาที

จากตัวอย่างในรูป หากเวลาทำงานของพนักงานคือ 9.00 น. ถึง 17.00 น.

– พนักงานดังกล่าวสามารถลงเวลาเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และไม่เกิน 9.10 น.

– พนักงานดังกล่าวสามารถลงเวลาออกจากงานได้ตั้งแต่ 17.00 น. และไม่เกิน 19.00 น.