วิธีส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่

ประกันสังคม

การส่ง ประกันสังคม ให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างมือใหม่ นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน

จากนั้นทุกเดือนนายจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 5% ของค่าจ้าง และจ่ายสมทบอีก 1 เท่า นำส่งเงินให้ประกันสังคมด้วยแบบ (สปส. 1-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ประกันสังคมเป็นเรื่องที่นายจ้างไม่ควรละเลยเพราะนอกจากจะมีค่าปรับที่สูงแล้ว การทำ ประกันสังคม ให้กับลูกจ้างจะช่วยให้ลูกจ้างมีหลักประกันเมื่อยามประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตกงาน หรือแม้กระทังเป็นการออมเงินสำหรับวัยชราภาพ

 

สปส 1-10

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน

1.กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

2.กรณีเจ้าของคนเดียว (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)

 • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฏหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน

 • กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงตนได้
 • ใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาติทำงานและใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
 • ลูกจ้าง ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้ว ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

เมื่อยื่นเอกสารต่างๆและข้อมูลเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลำดับต่อไปคือนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและส่งเงินสมทบในจำนวนเท่ากับที่ลูกจ้างทั้งหมด พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และ สปส. 1-10 ส่วนที่ 2 จากนั้นนำส่งกองทุนประกันสังคม

โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

 1. นำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ สาขาในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสอบสายด่วน 1506

 

สนใจบริการโปรแกรม HRM โปรแกรมเงินเดือน  payroll สามารถคลิกสมัครใช้งานฟรีได้ที่ : http://www.optimistic-app.com/register/

logo