แก้ไขข้อมูลพนักงาน EDIT EMPLOYEE

1. แก้ไขข้อมูลพนักงานได้ที่เมนู การจัดการบุคลากร(Personal Management)
2. กดเลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
3. กด แก้ไข
4. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ และกดบันทึกข้อมูล