ข้อมูลด้านสุขภาพ HEALTH INFORMATION

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน พร้อมแนบเอกสารได้ โดยเอกสารต้องเป็นไฟล์รูปแบบ .pdf เท่านั้น