ข้อมูลส่วนบุคคล PERSONAL INFORMATION

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวพนักงาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด ข้อมูลการจ้างงาน