การกำหนดกลุ่มเวลา TIME GROUPS

เป็นการกำหนดกะทำงาน กรณีที่พนักงาน 1 คน มีการทำงานสลับ 2 กะทำงาน

1. กดเพิ่มกลุ่มเวลา เพื่อสร้างกลุ่มทำงานใหม่
2. ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
  • กลุ่มเวลา : ตั้งชื่อกลุ่มเวลาใหม่
  • shift รหัส 1 และ shift รหัส 2 : เลือกรหัสกะทำงานที่ต้องการจะสลับกะ
  • การหมุน กะทำงาน : อัตราส่วนการทำงานของ shift รหัส 1 และ shift รหัส 2
  • ประเภท : เลือกว่าการหมุนกะทำงานจะสลับเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์
3. กดบันทึก
4. เมื่อบันทึกและกำหนดกลุ่มเวลาให้กับพนักงาน เวลาการเข้างานของพนักงานจะแสดงดังนี้

สำหรับการกำหนดกะทำงานให้พนักงานสามารถดูวิธีการได้ที่ การกำหนดกะทำงาน