ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง HRM และ HRD

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management – HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development – HRD) เป็นสองแนวคิดที่มีความ เกี่ยวข้องกัน แต่มีบทบาทและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองจะช่วยให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ตารางเปรียบเทียบ HRM และ HRD:

หัวข้อHRMHRD
คำนิยามการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วัตถุประสงค์จัดการกระบวนการเกี่ยวกับบุคลากร เช่น การสรรหา การว่าจ้าง การบำเหน็จรางวัล การพ้นสภาพพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หน้าที่หลักการวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะ การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
ขอบเขตงานครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาจนถึงการพ้นสภาพมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กลุ่มเป้าหมายบุคลากรทั้งหมดในองค์กรบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนา

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า HRM และ HRD มีบทบาทที่แตกต่างกันในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดย HRM มุ่งเน้นการบริหารจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากร เช่น การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลงาน และการให้ผลตอบแทน ในขณะที่ HRD มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะ และการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
การประสานงานระหว่าง HRM และ HRD เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย HRM จะช่วยในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในขณะที่ HRD จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

HRM และ HRD เป็นสองแนวคิดที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร แม้ว่าจะมีบทบาทและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองต้องทำงานประสานกันเพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง HRM และ HRD จะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
หากสนใจเรื่อง HRM และ HRD หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฟิวชั่น โซลูชั่น ได้ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ภายในองค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรมบริหารงานบุคคลและเงินเดือน, Veracity ดิจิทัลลายเซ็น, CloudAccount โปรแกรมทำบัญชีออนไลน์ สามารถสั่งซื้อ ลิขสิทธิ์ Microsoft หรือสั่งซื้ออุปกรณ์อื่นๆ ได้ที่ Savemak, วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับการประชุมทางไกล, สร้าง Chatbot ง่ายๆ สำหรับองค์กรของคุณ Chatframework, ติดตั้ง สายแลน ในสำนักงาน

คุณยังสามารถอ่านบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับไอทีอื่นๆ ได้ที่:

  1. บทความเกี่ยวกับ Microsoft Teams
  2. บทความเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกล
  3. บทความเกี่ยวกับ Chatbot
  4. บทความเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  5. บทความเกี่ยวกับการบันทึกเวลาทำงาน
  6. บทความเกี่ยวกับดิจิทัลลายเซ็น
  7. บทความเกี่ยวกับโปรแกรมทำบัญชีออนไลน์