เข้าสู่ระบบ LOGIN

1. Login ด้วย Company code, Username และ Password ตามที่ได้รับจาก HR/ADMIN

ใส่ Company code, Username และ Password ในหน้า Login

2. เมื่อ Log in สำเร็จ จะเข้าสู้หน้า Home