การแจ้งเตือน NOTIFICATIONS

เมื่อมีการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอ ของการทำโอทีและการขอลา จะแสดงอยู่ในการแจ้งเตือน
ที่เมนูการแจ้งเตือนด้านขวาบน