การขอโอที MY OT REQUEST

1. พนักงานสามารถขอทำโอทีได้ที่ บริการตนเอง > การขอโอทีของเรา
2. เลือก คำขอใหม่ เพื่อสร้างคำขออนุมัติการทำโอที
3. ใส่ข้อมูลคำขอโอทีให้ครบถ้วน
  • กดส่งคำขอ เพื่อส่งคำขอไปยังผู้อนุมัติ
  • กดบันทึกร่าง เพื่อบันทึกคำขอทำโอที (ยังไม่ส่งไปยังผู้อนุมัติ)