การขอลาหยุด MY TIME OFF REQUEST

1. พนักงานสามารถขอลาหยุดได้ที่ บริการตนเอง > การลาของเรา
2. เลือก คำขอใหม่ เพื่อสร้างคำขออนุมัติการลา
3. ใส่ข้อมูลการลาหยุดให้ครบถ้วน
  • กดส่งคำขอ เพื่อส่งคำขอไปยังผู้อนุมัติ
  • กดบันทึกร่าง เพื่อบันทึกคำขอทำโอที (ยังไม่ส่งไปยังผู้อนุมัติ)