หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สำคัญอย่างไร?

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบ 50 ทวิ คืออะไร?

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นหนังสือที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้จ้างออกเพื่อรับรองการหักเงินได้ตามมาตรา 40 เพื่อนำส่งให้กับสรรพากรตามหน้าที่ หรือเรียกว่าการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยผู้มีเงินได้สามารถนำหนังสือนี้ประกอบการคำนวณภาษีของแต่ละปี หากผู้มีเงินได้มีรายได้ถึงเกณฑ์การเสียภาษี การถูกทยอยหักภาษี ณ ที่จ่าย จะทำให้ส่วนต่างในการเสียภาษีในแต่ละปีน้อยลง หรือ หากมีการหักภาษีไว้เกิน ก็จะได้รับเงินส่วนนั้นคืน เรียกว่า ขอคืนภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ใบ 50 ทวิ ได้รับเมื่อไร?

ในทุกๆ ต้นปี จะเป็นช่วงที่มีการยื่นแบบภาษี เรียกว่า ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องรวบรวม ใบ 50 ทวิ มาใช้เพื่อคำนวณภาษีตามเงินได้ของเรา

1. กรณีเป็นพนักงานประจำ 

 • หากเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทผู้เป็นนายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ทุกเดือน เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ดังนั้นพนักงานอาจได้รับใบ 50 ทวิ ทุกเดือน หรือหากไม่ได้รับเป็นรายเดือน นายจ้างจะสรุปรวมยอดทั้งปีก่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 โดยในใบ 50 ทวิ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคม และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) โดยสามารถใช้เป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษีจากประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ไปในตัว
 • หากเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเสียภาษี ก็ยังต้องนำ ใบ 50 ทวิ ประกอบการยื่นแบบภาษีให้สอดคล้องกับนายจ้าง ตามมาตรา 52 บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหน้าที่หักภาษีตามมาตรา 50(1) (2) (3) และ (4) ต้องนำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักไปส่ง ณ ที่ว่าการอำเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่จ่ายเงิน ไม่ว่าตนจะได้หักภาษีไว้แล้วหรือไม่
 • หากทำงานจนถึงสิ้นปี จะได้รับ ใบ 50 ทวิ ภายในวันที่ 15 ก.พ. ของปีถัดไป
 • หากออกจากงานระหว่างปี จะได้รับ ใบ 50 ทวิ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

2. กรณีเป็นฟรีแลนซ์ 

จัดเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) ที่มีการจ้างเป็นครั้งคราวและจ่ายครั้งเดียว ผู้มีเงินได้ต้องได้รับใบ 50 ทวิ ทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีอัตราแน่นอนคือ 3% หากค่าจ้างไม่ถึง 1,000 บาท ก็ยกเว้นการหัก

 

ตัวอย่าง ใบ 50 ทวิ หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย


เมื่อได้รับ ใบ 50 ทวิ แล้วต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

1) ตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ตรงกัน โดยจะได้รับ 2 ฉบับ สำหรับยื่นแบบภาษี 1 ฉบับ และสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

2) ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับหลักฐานต่างๆ หากมีการขอคืนภาษี และต้องตรงกับเอกสารลดหย่อนตามที่ยื่น

 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงิน (ผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน (ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • วันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
 • จำนวนเงินที่จ่าย และจำนวนภาษีที่หักและนำส่งไว้
 • ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ใบ 50 ทวิ สำคัญอย่างไร? 

 • เป็นหลักฐานประกอบการคำนวณรายได้เพื่อยื่นแบบภาษี
 • เป็นหลักฐานแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถืออีกอย่างรองจาก Statement หรือสัญญาจ้างงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีเงินได้เป็นฟรีแลนซ์
 • เป็นเอกสารการการันตีว่าเป็นผู้มีรายได้
 • ช่วยสะดวกต่อการทำธุรกรรม หรือเพื่อการยื่นภาษี ลดหย่อนภาษี และขอคืนภาษี

 


อ้างอิงข้อมูล

กรมสรรพากร


เครดิตรูปภาพ : https://www.freepik.com/

สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ที่ : http://www.optimistic-app.com/register/