ข้อมูลสิทธิประโยชน์ BENEFIT

กำหนดสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน ซึ่งสิทธิประโยชน์สามารถสร้างตามเงื่อนไขระยะเวลาการทำงานหรือตำแหน่งได้ โดยจำเป็นต้องสร้างสิทธิประโยชน์ในเมนู ข้อมูลหลัก(Master Data) ก่อน จึงจะสามารถกำหนดสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน ได้