กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ POVIDENT FUND

แสดงข้อมูลเงินสมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสามารถกำหนดร้อยละที่หักจากเงินเดือนและการสมทบจากนายจ้างได้ที่ เมนูกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใน ข้อมูลหลัก(Master Data)