ข้อมูลภาษีเงินได้ TAX INCOME

มีการแสดงวิธีคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน โดยอัตราการคำนวณภาษีมาจากการตั้งค่าข้อมูลหลัก(Master Data) ในหัวข้อภาษีเงินได้

สามารถตั้งค่าในส่วนของค่าลดหย่อนส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้