เวลาเข้างาน TIME ATTENDANCE

เมื่อกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแล้ว จะสามารถกำหนดเวลาในการเข้าและออกงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานลงเวลาเข้างานผ่านระบบได้
1. ตั้งค่าเวลางาน โดยไปที่ ตั้งค่า(Setting) ในเมนู เวลาเข้างาน(Time Attendance)
2. กำหนดกะทำงานให้พนักงานแต่ละคนที่แท็บ การกำหนดกะ(Shift Assignment)

หรือสามารถเลือก การจัดการ Shift Group เพื่อเพิ่มรายชื่อพนักงาน(หลายคน) ในกะทำงานนั้นๆได้

3. ตั้งค่าเวลาที่ยอมรับได้สำหรับเวลาเข้า/ออกจากงานที่แท็บ การตั้งค่ารายการเวลา(Time Entries Setting)
การตั้งค่าอื่นๆ
  • ปฏิทินวันหยุดองค์กร : สามารถเพิ่ม/ลด วันหยุด หรือวันทำงานได้

  • กลุ่มเวลา : การกำหนดกะทำงาน(รายคน) กรณีที่มีการสลับ 2 กะทำงาน

  • ข้อมูลหลักของรหัส shift : ข้อมูลรหัส และช่วงเวลาของแต่ละกะทำงาน