คุณสมบัติที่ดีของ “HR”

HR คืออะไร ?

HR หรือ Human Resource คือแผนกทรัพยากรมนุษย์-ฝ่ายบุคคล เป็นแผนกที่จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน้าที่ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การสรรหาและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกอื่นๆในองค์กรและทำให้องค์กรสามารถดำเนินการได้

ซึ่งงาน HR หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร ผู้ที่จะทำงาน HR ได้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะได้เข้าถึงปัญหา อีกทั้งต้องมีแนวคิด ในทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

HRM คืออะไร ?

Human Resource Management หรือ HRM คือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นกลยุทธ์กระบวนการที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ใช้เพื่อให้ผลลัพธ์และผลผลิตขององค์กรจากทรัพยากรมนุษย์ออกมาดีขึ้นหรือได้กำไรมากขึ้น ส่วนมากแล้วปัจจัยหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือประสิทธิภาพการทำงาน และ ประสิทธิผลของผลงาน

หน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง HR มีอะไรบ้าง ?
 1. สรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน (Recruiting and Staffing) : หน้าที่ส่วนที่ถือว่าตรงไปตรงมา องค์กรส่วนมากมีการรับพนักงานอยู่สม่ำเสมออยู่แล้ว องค์กรที่มีการวางแผนธุรกิจดีจะรู้ว่าในแต่ละปีองค์กรต้องเติบโตมากแค่ไหนและต้องรับพนักงานเพิ่มเท่าไร นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่พนักงานเก่าต้องออกจากงาน ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบหาพนักงานมาแทนด้วย
 2. อบรมและพัฒนาบุลคากร (Training) : การอบรมพนักงานจะทำให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนมากแล้วการอบรมที่ฝั่งทรัพยากรมนุษย์จัดจะเกี่ยวข้องกับการเสริมทักษะจำพวกความเป็นผู้ทำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถเติมโตในบริษัทและทำงานได้หลากหลายมากขึ้น หากระบบการอบรมและพัฒนาบุคลากรทำได้ดี ปัญหาด้านการสรรหาทรัพยากรก็จะลดลง
 3. ประเมินผลงาน (Appraisal) : บางคนก็เรียกข้อนี้ว่าการประเมิน KPI การประเมินผลงานอาจจะขึ้นอยู่กับผลงานที่พนักงานทำ การเข้าออกงานสาย หรือการหยุดเยอะเกินเป็นต้น

** ซึ่งการประเมินว่าพนักงานควรได้รับรางวัลหรือถูกลงโทษอย่างไรบ้าง อาจจะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง ให้โบนัส หรือหักเงินเดือนก็ได้ **

 1. บริหารอัตราจ้างงาน (Payroll) : อัตราว่าจ้างไม่ได้มีแค่เงินเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสวัสดีการต่างๆ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ภาษี กองทุน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอีกด้วย ปัจจัยสำคัญของส่วนนี้ก็คือการศึกษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี กฎหมาย หรือนโยบายรัฐบาล และหาวิธีดำเนินการให้ถูกต้องและมีความขัดแย้งน้อยที่สุด
 2. แก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง (Conflict Resolution) : องค์กรที่ทำงานด้วยมนุษย์ก็ย่อมมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะองค์กรที่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมือง
คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรบ้าง ?

ทรัพยากรมนุษย์คือแผนกที่ต้องทำงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทอยู่ตลอดเวลา และต้องสามารถแก้ไขไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้ เพราะฉะนั้นทักษะต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

 1. ทักษะการสื่อสาร หมายถึงการสื่อสารทั้งคำพูดและท่าทาง ไม่ว่าจะเป็นคำที่พูด วิธีที่พูด หรือเวลาที่พูดก็ตาม
 2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจากแผนกนี้เป็นแผนกที่อยู่ระหว่างทุกแผนก และทุกคนในบริษัท เพราะฉะนั้นทักษะที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะมนุษย์สัมพันธ์ที่ทำให้แผนกนี้สามารถเข้าถึงและพูดคุยกับทุกคนในบริษัทได้ ดังนั้นงานส่วนมากที่สร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทก็คืองานที่มาจากพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์เยอะ ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่บริษัทเอาแต่พึ่งพนักงานชนชั้นแรงงาน ที่ทำงานรูปแบบเดิมๆเป็นระบบ ซ้ำไปซ้ำมา

และไม่เพียงแต่ทักษะที่กล่าวมาข้างต้น หรือแค่ความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน HR เท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติ หรือบุคลิกส่วนตัวที่ช่วยให้การทำงาน HR ประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • ทำงานได้เหนือความคาดหมาย ความช่วยเหลือ และการบริการที่รวดเร็วฉับไว เป็นสิ่งที่พนักงานคนอื่น ๆ คาดหวัง ดังนั้น การที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้พนักงานเกิดความประทับใจ และรู้สึกได้ว่า HR สามารถเป็นที่พึ่งพาได้
 • เป็นนักเรียนรู้ พนักงาน HR ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ รู้จักอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เช่น การเสียภาษี หรือ กฎหมายแรงงานต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปบอกกล่าวกับพนักงานได้อย่างถูกต้อง
 • เป็นผู้ให้คำปรึกษา อาจจะมีบางครั้งที่พนักงานต้องพบเจอกับอุปสรรค ไม่ว่าในเรื่องของการทำงาน หรือเรื่องชีวิตส่วนตัว ปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ HR จึงต้องช่วยเหลือ ด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง หรือให้คำแนะนำเมื่อจำเป็น
 • เข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม ผู้ที่ทำหน้าที่ HR ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และไม่แสดงออกว่า ตัวเองชอบ หรือไม่ชอบใคร จนดูผิดสังเกต เพราะจะทำให้พนักงานไม่กล้าเข้าหา จนทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมาได้
 • HR เป็นผู้เก็บความลับ เพราะงาน HR เป็นงานที่ต้องดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานส่วนหนึ่ง ทั้ง เงินเดือน และข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ จึงต้องเก็บรักษาความลับต่าง ๆ ให้ดี ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้
 • HR เป็นผู้เก็บความลับ เพราะงาน HR เป็นงานที่ต้องดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานส่วนหนึ่ง ทั้ง เงินเดือน และข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ จึงต้องเก็บรักษาความลับต่าง ๆ ให้ดี ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้
    งาน HR แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน แต่โดยรวมแล้ว ลักษณะของการทำงานเป็นไปเพื่อพัฒนา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับองค์กร ด้วยการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ