ก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ

เพราะพนักงานฝ่ายบุคคลเป็นส่วนที่จะมาบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่จะสามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ บ่งบอกถึงความมีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของบริษัทได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นหากคุณต้องการเป็น HR มืออาชีพคุณจึงควรมีคุณสมบัติ และทักษะต่างๆเหล่านี้

คุณสมบัติของการเป็น HR มืออาชีพ
  1. ทำงานอยู่เหนือความคาดหวัง ฝ่ายบุคคลอาจไม่ต้องมีความสามารถในการอ่านใจคนได้ แต่การเป็น HR ที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างทันท่วงทีน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ และความไว้วางใจได้ เหมือนความต้องการของพนักงานเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของ HR  ทำให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ภายใต้นโยบายขององค์กร สร้างสิ่งที่เกินความคาดหมายหรือคาดหวังของพนักงาน จนนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคคล
  1. เป็นผุ้รอบรู้ ความรอบรู้เป็นสิ่งที่ HR จะขาดไม่ได้ เพราะการที่รอบรู้ จะช่วยทำให้สามารถตอบคำถามพนักงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นคนน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้น เมื่อพนักงานเกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่นใน HR จะทำพนักงานเปิดใจทำให้สามารถสังเกตุพฤติกรรมของพนักงานไปด้วยในตัว จึงทำให้ HR ตอบสนองต่อความต้องการพนักงานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
  1. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การที่ HR เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีไม่ได้เป็นการพิสูจน์เพียงว่าคน ๆ นั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี น่าคบหา หรือเป็นความมีเสน่ห์ในทางส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อการทำงานด้วย เพราะในการทำหน้าที่ของ HR นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับพนักงานทั้งบริษัทได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงในทางส่วนตัว แต่ต้องรู้ว่าในตำแหน่งหน้าที่พนักงานคนนั้น ในฐานะที่เป็น HR แล้วจะสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานคนนั้นอย่างไรได้บ้าง การที่ HR มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดีย่อมส่งผลต่อการทำงานที่ราบรื่น และมีประสิทธิภาพของบริษัทด้วยเช่นกัน และปฏิเสธไม่ได้ว่า HR อาจจะต้องมีความเป็นผู้สร้างความสนุกสนาน หรือประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อสร้างมิตรภาพและความเป็นกันเอง
  1. เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี ปัญหามักจะเกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา ความท้อถอยก็เช่นเดียวกัน มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของการทำงานได้เสมอ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นมืออาชีพของ HR จะช่วยบรรเทาปัดเป่าปัญหาเหล่านั้นได้ โดยการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในยามที่พนักงานเกิดความท้อแท้ ถดถอย หมดกำลังใจในการทำงาน HR สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้กำลังใจที่ดี และยังต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม

จากคุณสมบัติเบื้องต้นที่กล่าวแล้วนั้น การที่ HR จะก้าวไปสู่การเป็น HR มืออาชีพได้จึงต้องพึ่งพาทักษะที่ดีด้วยเช่นกัน เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1. รู้และเชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรบุคคล HR ทั่วไปอาจแค่เพียงต้องรู้ แต่ HR มืออาชีพต้องเชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องสิทธิของพนักงาน สวัสดิการ ประกันสังคม เพราะเป็นงานหลักที่จะต้องจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆ

2. ทักษะการสื่อสารและประสานงาน HR จะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางการพูด การรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น หรือส่งข้อความผ่านตัวอักษรเพื่อติดต่อกับคนอื่นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือต้องสื่อสารในรูปแบบไหน อย่าลืมสื่อสารอย่างเป็นมิตร มีมารยาทและมีความเป็นมืออาชีพจำเอาไว้ว่า HR ที่มีคุณสมบัติที่ดีและสามารถเป็น HR มืออาชีพได้นั้นจะต้องต้องสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลง

3. มีวินัยและบริหารเวลาได้ดี เพราะ HR ต้องจัดการปัญหาให้คนทั้งองค์กร ซึ่งปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน เมื่อไหร่ เรื่องอะไร อาจทำให้ไม่มีเวลาในการสะสางงานของตัวเอง ดังนั้นการมีวินัยและบริหารเวลา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก HR ที่ดีจะแบ่งเวลาในการสะสางงาน และมีเวลาที่จะจัดการปัญหาที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นได้ไปพร้อมๆกัน

4. เป็นคนที่พนักงานปรึกษาได้อย่างสบายใจ การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สร้างได้ยาก แต่มักจะสูญเสียไปได้ง่าย ฉะนั้น HR ต้องรักษาไว้ซึ่งความลับของพนักงานได้ การรักษาความลับที่ดีจะส่งผลให้พนักงานทุกคนสามารถปรึกษาได้อย่างสบายใจ

5. ทักษะด้านการวิเคราะห์ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา HR มืออาชีพต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการวิเคราะห์ โดยจะต้องเป็นคนที่สามารถรวบรวม ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี สามารถระบุแนวโน้มตามข้อมูล วางแผน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้

6. ยุติธรรมและวางตัวเป็นกลาง หลายเหตุการณ์ที่ HR ต้องเข้าไปอยู่ในท่ามกลางปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ HR จึงต้องกำหนดทิศทางสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ได้ ด้วยเหตุผลและแนวทางที่ทุกฝ่ายยอรับร่วมกันได้ สิ่งนี้ต้องอาศัยทั้งเวลาและประสบการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบและดีที่สุด

7. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนรู้เทคโนโลยี และนำเข้ามาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การจัดาการมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น

8. มีความรู้เรื่องSocial Media HR มืออาชีพควรมีความรู้เรื่อง social media และสามารถใช้ social media ให้เกิดประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้สมัครงาน สร้างความเชื่อมั่น และสามารถโต้ตอบกับผู้สมัครงานได้ด้วย การใช้ social media จึงเป็นเรื่องที่HR มืออาชีพควรให้ความสำคัญ

9. ทักษะด้านการตลาด ทักษะและใช้เทคนิคด้านการตลาด ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แบรนด์ขององค์กร อาจจะด้วยการสร้างเว็บไซต์ หรือสร้าง Social media ร่วมถึงเทคนิคการทำตลาดผ่านมือถือซึ่งปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาหาและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรได้ และที่สำคัญเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อการคัดสรรบุคคลากรที่เหมาะสมและดีต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

10. ก้าวล้ำตามเทรนต์อยู่เสมอ ในยุคดิจิทัลนี้ การก้าวตามให้ทันยุคสมัย ทักษะในการใช้เครื่องมือและกระบวนการอื่นๆ ที่ชาญฉลาดมากขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถช่วยจัดการการทำงานด้านHR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น ในสถารการณ์ปัจจุบันที่มีโรคระบาด หากต้องมีการสัมภาษณ์งานก็สามารถใช้เทคโนโลยีvideo conference ในการสัมภาษณ์งานแบบ real-time และเห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครงาน ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท เป็นต้น

สรุปว่าคุณสมบัติ และการเสริมสร้างทักษะ ของ HR เป็นสิ่งจำเป็น การทำหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR อย่างมืออาชีพ เป็นตัวชี้วัดความมีมาตรฐานของบริษัทได้อย่างยอดเยี่ยม หาก HR ทำงานได้อย่างมีระบบ และน่าประทับใจ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความมีระบบระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลบทความรูปภาพจาก https://blog.jobthai.com/hr https://www.businessplus.co.th

https://th.jobsdb.com