HR SOFTWARE

HR SOFTWARE ( โปรแกรมบริหารงานบุคคล )

Fusion Solution ให้บริการ ที่ปรึกษาติดตั้งโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HR Software)
ตามมาตรฐาน Microsoft Partner และ CMMi3 ให้กับหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชนกว่า 16 ปี บริษัทมีทีมพัฒนาที่ให้บริการมากกว่า 100 คน โดยแยกออกหลากหลายแผนกช่วยให้ทีมงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

HR Software (Optimistic) ของ Fusion พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์กว่า 20 ของผู้บริหารด้าน HR ทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ถึงความเป็นมาตรฐานระดับโลก

โปรแกรมบริหารงานบุคคล ( HR SOFTWARE ) ประกอบด้วย

 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบ Time Sheet on mobile
 • ระบบฐานข้อมูลบุคคล
 • ระบบพัฒนาบุคคล
 • ระบบจัดหาพนักงาน
 • ระบบจัดการพนักงานเข้าใหม่
 • ระบบ E-Leaning ให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ระบบจัดการเอกสารสัญญาจ้างงาน
 • Mobile for พนักงาน สำหรับติดต่อขอบริการ
 • HR Service Portal พื้นที่สำหรับให้พนักงานส่งคำร้องขอบริการ

จุดเด่นของระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล ( HR SOFTWARE )

 • ระบบจัดเก็บข้อมูล Core System ใช้ของ SAP ให้ความมั่นใจสูงสุดด้วย มาตราฐานระบบโลกที่บริษัทที่มีชื่อเสียงยอมรับ
 • ให้บริการในรูปแบบ Cloud Base ลดภาระการดูแลระบบ
 • มีModule ให้เลือกตามความต้องการ
 • มีโครงสร้างของระบบที่พร้อมขยายตัว
 • สามารถจ่ายเงินตามขนาดธุระกิจ เช่น ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล จะคิดจากจำนวนพนักงาน ถ้ามีจำนวนน้อยก็จ่ายเท่าที่ต้องการได้
 • สามารถเชื่อมโยงกับ Cloud Service เช่น AI ได้

HR SOFTWARE ที่ตอบโจทย์ของ BUSINESS ในปัจจุบัน

 • ต้องพร้อมใช้งานจาก ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถเชื่อมโยงกับพนักงานได้แบบไร้รอยต่อ
 • มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ระบบจัดกลุ่มข้อมูลพฤติกรรมของพนักงาน
 • ใช้ง่ายไม่เป็นภาระกับแผนกบุคคล
 • การเชื่องโยงข้อมูล HR Software เข้ากับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Linkin

ทิศทางการพัฒนา HR จาก SME Thailand