อัพเดทข้อมูลผู้ประกันตน มาตรา 33, 39, 40 พฤษภาคม 2565

สำนักงานประกันสังคม รายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้นมากกว่า 23.9 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 (ม.33) จำนวน 11,250,428 คน ถัดมา คือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) มีจำนวน 10,796,045 คน ตามด้วยผู้ประกันตนมาตรา 39 (ม.39) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,900,944 คน พร้อมกันนี้ได้อัพเดทสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน คุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีเสียชีวิต
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ
 7. กรณีว่างงาน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการช่วยแรงงานและนายจ้างซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าว ลดการจ่ายประกันสังคมให้นายจ้าง และลูกจ้างลงจากฝ่ายละ 5% เหลือฝ่ายละ 1 % ของค่าจ้าง เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 432 บาท/เดือน คุ้มครอง 6 กรณี

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีเสียชีวิต
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ

เช่นเดียวกันล่าสุดกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ลงจากปกติจ่าย 432 เหลือส่งเงินสมทบเดือนละ 91 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีเสียชีวิต
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีเสียชีวิต
 4. กรณีชราภาพ
ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี
 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีเสียชีวิต
 4. กรณีชราภาพ
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ในงวดเดือนกุมภาพันธ์- กรกฏาคม 2565 ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่าย 70บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 เดิมจ่าย 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 เดิมจ่าย 300 บาท /เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.thansettakij.com/

https://www.sso.go.th/