บันทึก “ค่าเดินทาง” และแนบเอกสารแบบไหน ที่ใช้ได้กับสรรพากร

สำหรับงานบัญชี เอกสารรายการค้าต่างๆ ที่ใช้ประกอบการบันทึก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ในทางภาษีแล้วถือว่าสำคัญเป็นที่สุด!!
เพื่อที่จะทำให้สรรพากรยอมรับได้ ปกติแล้วรายการค้าที่เกิดขึ้นมักจะมีเอกสารหลักฐานการทางการเงิน เช่นบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบกำกับสินค้า ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
     แต่ก็มีรายการบางประเภท ที่มักจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ นั่นคือ ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ เพราะมีทั้งประเภท ที่มีหลักฐานการจ่ายเงินและไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ทำให้เกิดปัญหาในการส่งมอบเอกสารให้แก่ผู้ทำบัญชี เพื่อนำไปบันทึกบัญชี ค่าพาหนะเมื่อมีการจ่ายเงิน การเดินทางแบบที่มีหลักฐานการจ่ายเงิน และไม่มีการจ่ายเงินได้แก่
 • ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ที่มีหลักฐานการจ่ายเงิน
 1. รถเมล์ ตั๋วรถเมล์
 2. เรือข้ามฟาก ตั๋วข้ามฟาก (แต่บางแห่งไม่มีหลักฐาน)
 3. รถไฟฟ้า ใบกำกับภาษี
 4. รถไฟ ตั๋วรถไฟ
 5. รถโดยสารขนส่งระหว่างจังหวัด ตั๋วรถโดยสาร
 6. เครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน
 • และบางประเภทก็ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น
 1. ค่ารถแท็กซี่ (แท็กซี่บางคันมีใบเสร็จให้)
 2. ค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง
 3. รถตู้โดยสาร
  ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการคงทราบแล้วว่า ค่าพาหนะดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน  ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้เอกสารภายในที่จัดทำขึ้นเอง แทนหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น
 1. ใบเบิกเงิน รายงานการเดินทาง
 2. ใบสำคัญจ่าย
 3. ใบขออนุมัติ
โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ข้อดังนี้
 1. ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เช่น นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้า นำเงินไปฝากธนาคาร ไปเสียภาษีที่เขต ฯลฯ
 2. รายละเอียดการเดินทาง ระบุต้นทาง ปลายทาง เช่น
  • ขาไป: จากบริษัท ไปพื้นที่งานออกบูธแสดงสินค้าของบริษัท 200 บาท
  • ขากลับ: จากพื้นที่งานแสดงการออกบูธ กลับบริษัท 200 บาท รวมเงิน 400 บาท
 1. ต้องได้รับการอนุมัติ (ลายเซ็น) จากผู้มีอำนาจอนุมัติหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับหลักฐานการจ่ายเงินที่จะทำให้สรรพากรยอมรับ ให้เป็นรายจ่ายได้คำนวณกำไรสุทธิ ผู้ประกอบการควรต้องให้ความร่วมมือ กับผู้จัดทำบัญชีเพื่อจัดทำรายละเอียดการจ่ายให้ครบถ้วน

ในกรณีของค่าพาหนะที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินนี้ ผู้ประกอบการอาจเลือกวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้อีกเช่นกัน
 1. ทำใบรับเงินให้ผู้รับเงินเซ็นรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. จ่ายเช็คขีดคร่อม A/C Payee Only โดยทำสำเนาแนบใบสำคัญจ่าย
 3. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับเงิน นำสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in) เป็นหลักฐานพร้อมใบสำคัญจ่าย และหลักฐาน การ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ในกรณีที่จ่าย 1,000บาทขึ้นไป)

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.wayaccounting.com/

รูปภาพ

https://www.pexels.com/