HRM และ HRD คืออะไร?

HRM ย่อมาจากคำว่า Human Resource Management จะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะประกอบด้วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มรับคนเข้ามาทำงาน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักในหมู่พนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ก่อนเข้างานจนพ้นจากการเป็นพนักงาน
หน้าที่ของ HRM มีอะไรบ้าง?? หน้าที่ของ HRM มีดังต่อไปนี้
 1. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในทุกๆ ด้าน จำเป็นต้องใช้พนักงานให้ถูกวิธี ให้เหมาะกับงาน ให้ได้ผลงานมากที่สุด และรักษาคนดีให้อยู่กับธุรกิจมากที่สุด จะเป็นวิธีที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้มาก
 2. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
 3. วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 4. สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล (Recruitment + Selection and Placement) ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามาในองค์กร (Procurement)
 5. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and Development)
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal)
 7. จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)
 9. ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)
 10. ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation)
 11. รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
HRD ย่อมาจาก Human Resource Training and Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ
ความแตกต่างของ HRM กับ HRD คืออะไร?

จาก หน้าที่ของ HRM จะเห็นว่า มี HRD เป็นส่วนย่อยอยู่ภายในจนดูเหมือนว่าเป็นส่วนเดียวกันแต่ในความหมายทางการปฏิบัติแล้วนั้นมีความแตกต่างกัน คือ

 1. HRM เป็นฟังก์ชันที่ตอบสนองเนื่องจากพยายามตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น ในขณะที่ HRD เป็นหน้าที่เชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและคาดการณ์ไว้
 2. HRM เป็นกระบวนการประจำและเป็นหน้าที่ของการบริหาร ในทางกลับกัน HRD เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
 3. วัตถุประสงค์พื้นฐานของ HRM คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ตรงกันข้ามกับ HRD ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคนงานและทั้งองค์กร
 4. HRD เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นองค์กร คือระบบย่อยของระบบใหญ่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งองค์กร ตรงข้ามกับ HRM ที่มีบทบาทแยกกัน ซึ่งทำให้เป็นฟังก์ชันอิสระ เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับคนเท่านั้น

ทั้ง HRD และ HRM เป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท จึงถือเป็นหน้าที่ของ HR จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีว่าอะไรคือความเหมาะสมที่สุดในสภาวะขณะนั้นสำหรับหน่วยงานและองค์กรของตนเอง การทำงานของ HR คือการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นหรือมีกำไรมากขึ้น เป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.sundae.co.th/ https://www.apns.co.th/en/blog-detail/