การลบประกาศ DELETE ANNOUNCEMENT

1. ลบประกาศโดยกดเครื่องหมายถังขย ตรงประกาศที่ต้องลบ
2. กดลบ เพื่อยืนยันการลบประกาศ หรือกดยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบประกาศ