การแก้ไขประกาศ EDIT ANNOUNCEMENT

1. แก้ไขประกาศโดยกดเครื่องหมายดินสอ ตรงประกาศที่ต้องการแก้ไข
2. แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ และกด อัพเดต